Kursplan för Reportage distans: skrivande och foto

Kursplan 

Reportage distans: skrivande och foto

Halvfart och distans

HT 2019 och VT 2020

Tollare folkhögskola

 

Inledning 

Distanskursen ” Reportage distans: skrivande och foto” är en grundkurs i skrivande och foto med inriktning mot berättande journalistik. Kursen bedrivs under en termin, och ges såväl höst- som vårtermin

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med det journalistiska hantverket från grunden och utvecklas som skribent och fotograf.

Arbetet bygger på deltagarnas praktiska arbete och egna texter/bilder. Tanken är att deltagaren lär genom det praktiska arbetet.

Kursen skall ses som en helhet och bygger på att deltagaren kommer på träffarna på Tollare folkhögskola samt däremellan kontinuerligt arbetar via nätet.

Kursen förutsätter hög och kontinuerlig aktivitet i läs-, skriv- och responsgrupper under kurstiden. Uppgifter lämnas in/diskuteras under angivna tidsperioder, och deadlines respekteras.

Utbildningens koncept och grundfilosofi bygger på folkbildningens principer om lärandet som ett eget fritt val. Ett lyckat studieresultat förutsätter eget ansvar, aktivt deltagande och engagemang. Kursföreståndare, lärare och de andra kursdeltagarna skall fungera som resurser för varandra och för varandras lärande. Kursdeltagaren skall vara beredd att dela med sig av sitt kunnande, och att ge och få feedback från de andra i kursen. Kursdeltagaren har ett ansvar mot gruppen vad gäller att hålla deadlines för inlämningsuppgifter samt andra överenskommelser.

 

Tid och omfattning 

Utbildningen bedrivs som  halvtidsstudier och pågår under tiden:

Höstens kurs:                      12/8 – 20/12

 

Vårens kurs:                       7/1- 15/5

Studierna bedrivs på distans över Internet med träffar på Tollare folkhögskola vid två tillfällen om sammanlagt fyra dagar.  Träffarna är obligatoriska.

Datum för träffarna på Tollare folkhögskola:

 

Träffarna på hösterminens kurs ligger lördag – söndag: 14-15 september, samt 9-10 november.

 

Träffarna under vårterminens kurs ligger torsdag – fredag: 30-31 januari, 26-27 mars.

 

Arbetsformer 

Utbildningen genomförs med en sammanhållen grupp. Antalet deltagare är cirka 20. Uppgifter ges både individuellt och i grupp. Studierna förutsätter ett aktivt och regelbundet deltagande i arbetet via nätet. Deltagarna har eget ansvar för att studieplanen följs. Ett reflekterande förhållningssätt till kunskapsinnehåll och lärprocessen är viktigt.

Vid träffarna sker följande:

 • Introduktion av teman och litteratur
 • Föreläsningar
 • Uppföljning och diskussion kring genomförda uppgifter
 • Genomgång av den kommande distansperiodens arbetsuppgifter
 • Erfarenhetsutbyte mellan deltagarna
 • Workshop-aktiviteter kopplade till skrivande och foto

Arbetet under distansperioderna består av: 

 • Inläsning, bearbetning, reflektion kring kurslitteratur
 • Skriv- och fotouppgifter kopplade till kursen
 • Gruppuppgifter kopplade till skriv- foto- och läsuppgifter

 

Handledarnas/lärarnas roll och ansvar:

 • Leda och hålla samman gruppen genom utbildningen
 • Ge instruktioner och uppgifter inför varje distansperiod
 • Ge handledning under distansperioderna (tillgängliga vardagar inom 24 tim på kontorstid)
 • Moderera den gemensamma nätkonferensen
 • Ge feedback på inlämnade uppgifter
 • Godkänna inlämnade uppgifter och utfärda intyg

 

Nätet 

 • Den tekniska plattformen för utbildningen är FirstClass på Folkbildningsnätet. Introduktion sker före och under första träffen.
 • Kommunikation sker individuellt med handledare, i mindre arbetsgrupper eller med hela utbildningsgruppen.
 • Uppgifter bearbetas och diskuteras i normalfallet i grupp innan de lämnas vidare till handledaren för feedback.
 • Reflektion och diskussion kring uppgifter sker i mindre arbetsgrupper.

 

Mål

 • Deltagaren skall utveckla färdigheter och hantverkskunnande knutet till det skrivna ordet
 • Deltagaren skall utveckla sina färdigheter som fotograf.
 • Deltagaren skall få en fördjupad förståelse för skrivande, foto och för det journalistiska arbetet
 • Deltagaren skall få insikt i journalistisk text och journalistiska arbetsmetoder.

 

Krav för intyg 

För godkänd utbildning och intyg krävs följande:

 • Närvaro vid träffar (eventuell frånvaro vid sjukdom kan i någon mån kompenseras)
 • Fullgörande av inlämningsuppgifter
 • Aktivt deltagande i nätbaserade gruppuppgifter

 

Kursinnehåll

Exempel på rubriker som behandlas under kursen:

 • Berättande journalistik
 • Hur du din når läsare
 • Reportageformen
 • Berättelsens dramaturgi
 • Effektiv sakprosa
 • Rätt och fel i skrift
 • Språkriktighet/Grammatik
 • Textredigering
 • Journalistiska principer
 • Grundläggande fotografi
 • Journalistisk bild
 • Research och källkritik
 • Lagar och etik

 

Litteraturlista (Preliminär):

Reporter – En grundbok i journalistik. Björn Häger, Studentlitteratur

Frilanshandboken. Bergling Mikael, Nejman Fredrik, Frilandshandboken.se

Svenska Skrivregler. Språkrådet, Liber

Reportage. Att få fakta att dansa, Sundelin, Anders. Leopard förlag, 2008

Berättande journalistik, Larsson Sören

Fånga bilden. Segeholm, Göran. www.fojo.se

Spelregler för press, radio och TV, Pressens samarbetsnämnd (finns på nätet)

 

(Den första bok du behöver för att komma igång på kursen är Björn Hägers: Reporter )