Tollares alkohol- och narkotikapolicy

1. En alkohol- och narkotikafri skola

Bakom Tollare folkhögskola står IOGT-NTO, en ideell organisation vars vision är ett samhälle, en värld, där alkohol och andra droger inte hindrar människor att leva ett fritt och rikt liv.

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för en trivsam skolmiljö och goda studieresultat där alla deltagare oavsett bakgrund och erfarenheter ska känna sig välkomna och trygga vill Tollare vara en plats fri från alkohol och andra droger. Att värna den drogfria miljön på Tollare är ett uttryck för solidaritet och hänsyn till studiekamrater och personal.

2. Avtal

Varje deltagare måste skriva under följande avtal för att få börja på skolan.

Jag förbinder mig genom min underskrift att respektera Tollare folkhögskolas alkohol-, narkotika- och rökfria miljö.

Det innebär
∙ att jag inte använder, är påverkad av eller hanterar drycker med alkohol högre än 2,25 % på Tollare folkhögskolas område eller i samband med skolans verksamhet
∙ att jag inte använder, är påverkad av eller hanterar narkotika eller andra eller andra gifter med berusande effekt
∙ att jag endast röker på anvisad plats

Som narkotika räknas inte läkemedel som har förskrivits av läkare.

3. Åtgärder

a/ Narkotika

En deltagare som misstänks använda narkotika ombeds att lämna ett drogtest. Att lämna drogtest är frivilligt.
Studieplatsen och hyreskontraktet sägs upp och deltagaren måste omedelbart avbryta studierna och flytta från internatet

∙ om deltagaren medger att hen har använt narkotika,
∙ om deltagaren inte lämnar drogtest,
∙ om drogtestet är positivt, eller
∙ om det står klart att deltagaren har hanterat narkotika eller andra gifter med berusande effekt.

b/ Alkohol

En deltagare får en varning om deltagaren på skolans område eller i samband skolans
verksamhet
∙ har använt alkohol,
∙ har varit påverkad av alkohol, eller
∙ har hanterat alkoholdrycker.

Upprepade överträdelser av mot reglerna om alkohol kan, om det påverkar skolans verksamhet och miljö negativt, leda till att deltagarens studieplats sägs upp. Om deltagaren bor på skolans internat kan upprepade eller grova överträdelser av reglerna leda till att hyreskontraktet sägs upp och eventuellt att deltagaren måste flytta omedelbart.

4. Rutiner i samband med alkohol- och narkotikaanvändning

Rutiner för åtgärder och beslut när oro och misstankar finns om att alkohol eller narkotika förekommer utifrån vad som framgår i policyn och avtalet.

a/ Narkotika eller andra gifter med berusande effekt

  • Personal som misstänker eller får kännedom om brott mot reglerna om narkotika eller andra gifter med berusande effekt kontaktar studierektor.
  • Studierektor inhämtar information från berörd personal.
  • Deltagaren kallas till samtal där studierektor och berörd personal deltar. Om  deltagaren bor på internatet deltar även kurator.
  • Deltagaren erbjuds drogtest 

 

b/ Alkohol

∙ Personal som misstänker eller får kännedom om brott mot reglerna om alkohol kontaktar studierektor.
∙ Studierektor inhämtar information från berörd personal.
∙ Deltagaren kallas till samtal med rektor och studierektor.
∙ Åtgärder enligt punkten 3 b vidtas.

5. Utgångspunkter och rutiner vid antagning

Syftet med följande utgångspunkter och rutiner vid antagning är att vi ska få en gemensam överblick över sammansättningen av deltagarna och de deltagare som bor på internatet.

a/ Utgångspunkter

∙ Deltagare i allmän kurs ska ha en drogfrihet om 1 år vid ansökningstillfället.
∙ Deltagare i särskilda kurser ska ha en drogfrihet om 3 år vid ansökningstillfället.
∙ Med intygad drogfrihet menas att deltagaren inte använt narkotika eller andra gifter med berusande effekt inom den angivna tiden.

b/ Rutiner vid antagning

∙ I samband med intervjun informeras den sökande om skolans alkohol- och narkotikapolicy och krav på drogfrihet. Den sökande tillfrågas om om eventuellt tidigare missbruk och beroende samt om drogfrihet.
∙ För sökande som har pågående samarbete med behandlingshem eller socialtjänst tas referenser. Ett avtal upprättas mellan Tollare, deltagaren och behandlingshemmet/socialtjänsten där de senares ansvar regleras.
∙ I samband med antagning intygar den sökande skriftligt att hen varit drogfri den tid som krävs.