Studeranderätt på Tollare folkhögskola

Tollare är ansluten till FSR (Folkhögskolornas Studeranderättsliga Råd).

Information om studeranderätt och de regler som gäller på Tollare folkhögskola

Ansökan

När du har skickat in din ansökan via Schoolsoft blir du kontaktad av skolan. En del av de sökande till våra långa kurser på Tollare folkhögskola blir efter ansökan kallade till en intervju.

Antagning

Långa kurser på Tollare: Om din ansökan har kommit in i tid, får du besked om antagning senast under andra veckan i juni.

Distanskurser: Om din ansökan har kommit in i tid, får du besked om antagning senast en månad före kursstart.

Vid antagning ges tydliga besked om kursens längd. Om det finns risk för att en kurs inte kommer att genomföras, informeras den sökande om detta snarast möjligt.

Du bekräftar att du vill ha din plats genom att underteckna ett avtal och att betala en bekräftelsegsavgift på 1000 kr (500 kr för distanskurs). Beloppet kommer sedan att dras av från din första inbetalning till skolan för studiekostnader.

Antagningsregler

Antagningsreglerna för de olika utbildningarna varierar. Information om vad som gäller för just din kurs hittar du på skolans webbplats, www.tollare.org vid respektive utbildning eller kurs.

Intyg och behörighet

Studieintyg utfärdas efter avslutad kurs. Intyg utfärdas om deltagaren har varit närvarande i tillräcklig grad och har genomfört alla kursens moment. På de allmänna kurserna ges även studieomdömen som kan ge behörighet till universitet och högskola.

Grunder för avskiljande från boende

Avskiljande från boende sker enligt samma grunder som vid avskiljande från studier. Dessutom finns grund för avskiljande från boende om deltagare bryter mot reglerna i sitt hyresavtal.

Disciplinära åtgärder

Följande beslutshantering gäller vid utdelande av varning på Tollare folkhögskola:

 • för utredning och beslutsunderlag ansvarar studierektor.
 • varning utdelas av rektor.
 • varning meddelas skriftligt. När varning utdelas informeras deltagaren om att beslut om avskiljande från studier kan komma att fattas om inte rättelse sker.

Grund för varning finns:

 • om deltagare bevisats ha brutit mot skolans regler och bestämmelser.
 • om deltagare bevisats ha brutit mot skolans drogpolicy.

Extra stöd och anpassning av studiesituationen

Folkhögskolan arbetar för att deltagare som har annat modersmål än svenska, eller en funktionsnedsättning, vid behov ska få extra pedagogiskt stöd för att klara undervisningen.  Du som har någon fysisk funktionsnedsättning eller annat som gör att dina studier eller vistelse i övrigt på skolan behöver anpassas efter dina behov, ska kontakta skolan i god tid för att upprätta en pedagogisk plan.

Försäkringar

Du är genom skolan försäkrad mot olycksfall som sker på väg till och från skolan och inom ramen för undervisningen. Blankett för ersättningskrav finns på skolans expedition. Du som bor på skolan uppmanas att teckna en egen hemförsäkring om du inte har en sådan sedan tidigare.

Hantering av personuppgifter

Skolan är inte någon myndighet och det finns därför inte någon rätt för allmänheten att ta del av handlingar eller uppgifter som finns på skolan. Skolan hanterar uppgifter om deltagare som har skyddad identitet enligt särskilda rutiner.

Uppgifter om enskilda deltagare förvaras säkert och lämnas endast vidare till nedanstående instanser:

 • CSN (för studiemedel): Meddelande om antagning av studerande, försäkran om att den studerande har påbörjat sina studier och meddelande om eventuellt studieavbrott.
 • Folkbildningsrådet (bidragsgivande myndighet)
 • Studerandes hemlandsting/region (för eventuella bidrag)
 • Specialpedagogiska skolmyndigheten (för eventuella bidrag)

Arkivering

Ansökningshandlingar från sökande som inte har antagits till utbildning eller kurs makuleras efter tre månader. Ansökningshandlingar från deltagare som har antagits arkiveras under ett år. Utfärdade studieintyg och omdömen sparas i tio år.

Hyresavtal

Alla som bor på skolans internat måste skriva under ett särskilt hyresavtal.

Klaga och överklaga

Om du är missnöjd med din situation på skolan ska du i första hand prata med din kursföreståndare. I andra hand kan du vända dig till studierektor. Studieomdömen och antagningsbeslut kan överklagas till skolledningen.

Om du inte tycker att du får gehör för dina synpunkter har du möjlighet att framföra dem till skolans styrelse. Styrelsens kontaktuppgifter finns på skolans webbplats.

Folkbildningsrådets Studeranderättsliga råd tar emot och behandlar anmälningar från studerande som har uttömt de möjligheter som finns inom skolan och som rör den studerandes rättsliga ställning gentemot skolan. Rådet begär in skolans yttrande i ärendet samt de dokument som reglerar ärendet och bedömer därefter om skolan har fattat beslut i enlighet med dokumenten. Studieomdömen och behörighetsgivning prövas inte av det studeranderättsliga rådet.

Drogpolicy

Tollare folkhögskola har en strikt policy mot droger, läs mera i skolans drogpolicy som du hittar HÄR. Med droger menas här alla drycker som innehåller alkohol, narkotika, anaboler eller andra berusningsmedel. Tollare folkhögskola erbjuder dig en drogfri miljö. Det innebär att alkohol eller andra droger inte får förekomma inom skolans område eller när skolans verksamhet är förlagd till annan ort.

Rökning

Rökning är endast tillåten på särskild plats, vid skolans två ”rökerier”.

Schema

Schema för varje kurs finns att hämta på skolans webbplats på startsidan.

Studerandeinflytande

Folkbildningen bygger på delaktighet. Varje kurs har sitt kursråd där deltagare och kursföreståndare tar upp viktiga frågor, som kursinnehåll och trivsel. De studerandes organisationer har rätt att vara representerade i skolans verksamhetsråd och styrelse.

Studiekostnader

All undervisning på folkhögskola är avgiftsfri. Däremot får deltagare betala kostnaderna för material, eventuella studieresor, gemensamma måltider och försäkring. Läs på skolans webbplats om kostnaderna för mat och boende samt vilka materialkostnader som gäller för din kurs eller utbildning.

Utvärderingar

På Tollare folkhögskola genomförs varje år en gemensam kvalitetsutvärdering av verksamheten grundad på en enkät. Dessutom utvärderar lärare och deltagare löpande undervisningen och rapporterar dessa utvärderingar till skolledningen. Sammanställningen av utvärderingarna utgör grunden för personalens planering inför det kommande läsåret.

Frånvaroregler:

Sjukdom

Du ska alltid anmäla alla frånvarodagar, om du är sjuk genom Schoolsoft.

Glöm inte att anmäla till försäkringskassan om du är sjuk, det ska du göra redan första dagen då du är sjuk. HÄR kan du läsa mer om det.

Hög frånvaro

Har du hög frånvaro leder det i första hand till ett samtal med din kursföreståndare. Samtalet ska klargöra orsaken och om skolan kan hjälpa dig att komma till rätta med den höga frånvaron.

Är din frånvaro högre än 20 procent under en längre tidsperiod har vi skyldighet att rapportera till CSN att du inte bedriver dina studier på heltid.

Om en kurs upphör eller ställs in

Om det finns risk att utlovad kurs inte kan genomföras, helt eller delvis ska den sökande informeras om detta vid antagningen. För att undvika missförstånd ska en studerande vid antagningen få tydligt besked om vilken kurslängd antagningen gäller.

Kurs som startat slutförs alltid.

Om du betalat anmälningsavgift till en kurs som ställts in återbetalas avgiften alltid till dig.

Statsbidragets syften:

2 § Statens stöd till folkbildningen skall ha till syfte att:

 1.  stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,
 2. bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen,
 3. bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället, och
 4. bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet.

Källa: Förordning (1991:977) om statsbidrag till folkbildningen

”Verksamheter inom följande områden utgör i särskilt hög grad motiv för statens stöd:

 1. den gemensamma värdegrunden; alla människors lika värde och jämställdhet mellan könen,
 2. det mångkulturella samhällets utmaningar,
 3. den demografiska utmaningen,
 4. det livslånga lärandet,
 5. kulturen,
 6. tillgängligheten och möjligheterna för personer med funktionshinder, och
 7. folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa.”

Källa: Förordning (2006:1499).