Övriga folkhögskolekurser

Tollare folkhögskola ordnar korta kurser helt i egen regi men också i samverkan med en organisa­tion. På en kortkurs ägnas större delen av kurstiden åt ett speciellt ämnesområde oftast med anknytning till folkhögskolans profil.

Samverkanskurser

Begreppet samverkanskurs står i normalfallet för en kort folkhögskolekurs i samverkan mellan Tollare folkhögskola och en eller flera samverkansparter. En sådan kurs omfattas av statens stöd till folkhögskolan vilket innebär att den ger tillgång till Tollares lärarresurser. Utöver undervisning kan skolan erbjuda pedagogisk vägledning samt hjälp med planering och genomförande. Stödets storlek är beroende av deltagarantalet. Måttet heter deltagarveckor som vi gärna förklarar.

Samtidigt innebär detta att folkhögskolan ansvarar för att kursen uppfyller kraven för statsbidraget. En samverkanskurs ska omfatta minst en dag och högst 14 dagar samt ha minst fem deltagare som är 13 år eller äldre. En kursdag är minst fyra timmar exklusive raster. Det ska också tydligt framgå av inbjudningar, kursprogram, intyg och övrig dokumentation att utbildningen är en samverkanskurs med Tollare folkhögskola.

En samverkanskurs kan, för att vara godkänd, i princip innehålla vad som helst förutsatt att den lever upp till statens syften med stödet till folkhögskolan.

En samverkanskurs får utifrån statsbidragsbestämmelserna inte användas för personalutbildning vilket innebär att målgruppen utgörs av enskilda individer, förbunds­medlemmar och förtroendevalda men inte av anställda. För sådan utbildning erbjuder Tollare uppdragsutbildning.  Detta kan du läsa om på övriga kurser.

Samverkanskurser med SPSM-bidrag
Föreningskurser
Sommarkurser
Personuppgiftshantering för samverkanskurser:

Den behandling av personuppgifter som är nödvändig i folkhögskolornas statsbidragsberättigade folkbildningsverksamhet kan ske med stöd av den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse. Uppgifterna av allmänt intresse är fastställda i nationell rätt genom bl.a. förordningen (2015:21§8) om statsbidrag till folkbildningen. En folkhögskola som anordnar motsvarande utbildning till kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare utför en uppgift av allmänt intresse som är fastställd i skollagen.

Folkhögskolor kan inte stödja sin personuppgiftsbehandling på samtycke annat än i speciella situationer, t.ex. vid fotografering som ligger utanför kärnverksamheten. Skälet till det är att ett samtycke inte bör betraktas som frivilligt om den registrerade inte har någon genuin eller fri valmöjlighet eller inte utan problem kan vägra eller ta tillbaka sitt samtycke. Om en person inte skulle ge sitt samtycke till att folkhögskolan behandlar hens personuppgifter så skulle det förmodligen innebära att personen inte skulle kunna gå utbildningen, eftersom den enskilde deltagaren måste bli registrerad för att verksamheten ska kunna få statsbidrag. Folkhögskolan har en uppgiftsskyldighet. Som framgår ovan kan den behandling av personuppgifter som är nödvändig hos folkhögskolorna ske med stöd av den rättsliga grunden uppgift av allmänt intresse.

 

För mer information, se här.