Socialpedagogiskt ungdomsarbete

Kursen omfattar 78 veckor

 • Hösttermin 2022
  22 augusti - 16 december
 • Vårtermin 2023
  9 januari - 9 juni
 • Hösttermin 2023
  21 augusti - 15 december
 • Vårtermin 2024
  8 januari - 7 juni

Studietakt 100 %
CSN-berättigad kurs
Ansökningsdatum har passerat

Ansökningstiden har passerat

Ansökan inför ht- 23 öppnar 15/2 -2023

Utbildning till socialpedagog

Socialpedagogiskt ungdomsarbete är en kurs för dig som vill arbeta förebyggande eller i behandling med ungdomar. Här får du kunskaper om ungas problematik sett ur perspektiven samhälle, familj och individ.

I undervisningen får du arbeta med metoder som lär dig hur man vänder en destruktiv utveckling till något positivt. Förutom en omfattande teoretisk grund, innefattar utbildningen personliga möten med yrkesverksamma eldsjälar, fältförlagda studier, två praktikperioder, och friluftsliv där även resor förekommer.

 Information om utbildningen 

 • utbildningen är eftergymnasial och omfattar två års studier på heltid 
 • den utgår från ett vetenskapligt perspektiv, beprövad erfarenhet, följer aktuell forskning och samhällsdebatt 
 • den ger kunskap, färdighet och kompetens inom de nio olika områden som beskrivs i dokumentet ”Normerande utbildningsområden för BALSAMS medlemsskolor”. 

Utbildningen bedrivs enligt kriterier fastställda av Folkbildningsrådet. Se www.folkbildning.se ”statsbidrag till folkhögskolor”. 

Yrkesroll och yrkesområde 

Socialpedagogik är ett begrepp som kopplar ihop både lärande och delaktighet och fokuserar på samspelet och interaktionen mellan människor. Socialpedagoger arbetar för att integrera människor i gemenskapen. Det är viktigt att socialpedagogerna är öppna och visar en förståelse för de människor de möter.

Socialpedagogens uppdrag och arbetsfält har utvecklats över tid och har fått ett bredare uppdrag och arbetsfält. Uppdraget för många socialpedagoger idag är  att utveckla verksamheterna på både organisation- grupp- och individnivå.

Socialpedagogens uppdrag  är också att skapa förutsättningar i verksamheten så att det finns möjlighet till samtalsprocesser för att kunna utveckla samverkan och helhet i organisationen. 

Verksamhetsområdet är socialiserande, mobiliserande och inkluderande insatser för barn, ungdomar, vuxna och/eller familjer med behov av socialpedagogiska förändringsprocesser.

Socialpedagoger arbetar också med förebyggande insatser för dessa grupper.

Arbetsmarknad

Utbildningen till socialpedagog ger dig en bred kompetens där du kan arbeta inom socialt vård- och behandlingsarbete i många olika verksamheter.  

Vanliga arbeten efter examen är behandlingsassistent inom HVB eller inom Statens institutionsstyrelse, boendestödjare i privat eller kommunal verksamhet eller som socialpedagog inom grund- och gymnasieskola eller fritidsgård. Exempel på sysselsättning är också som fältarbetare, som familjehemskonsulent, i daglig verksamhet inom LSS, eller arbete inom privat eller kommunal öppenvård. Du kan också arbeta inom kriminalvård eller omsorg för människor med funktionsnedsättning mm. Socialpedagoger anställda på skolor brukar ingå i elevhälsoteam och ha ett nära samarbete med kuratorer och skolpsykologer. Det är inte ovanligt att socialpedagoger arbetar i klassrummen med mindre grupper.

Utbildningens upplägg 

Utbildningen är fördelad på fyra terminer. Deltagarna går i skolan fem dagar i veckan mellan ca kl 08.30 – 15.00.  Praktik omfattar sammanlagt 20 veckor. 10 veckor år ett och 10 veckor år två. 

All undervisning är obligatorisk. Folkhögskolans pedagogik utgår från tron om att varje individ utvecklar en personlig relation till sina kunskaper och att lärandet sker i samspel med övriga deltagare i klassen. Därav är hög närvaro obligatorisk för att kunna tillgodogöra sig de kunskaper och färdigheter som utbildningen syftar till.


Lärandemål efter utbildningen

Kunskap

 Efter genomgången utbildning skall den studerande: 

 • ha omfattande kunskaper om socialpedagogik utifrån socialiserande, mobiliserande och inkluderande perspektiv. 
 • vara väl orienterad i aktuell psykologisk, pedagogisk och socialpedagogisk forskning samt ha kunskaper om människors utveckling, socialisation, livsvillkor och social utsatthet.
 • ha omfattande samhällsvetenskapliga kunskaper, särskilt vad gäller de myndigheter och verksamheter som är aktuella för socialpedagogiskt arbete.
 • ha goda kunskaper om de sociologiska perspektiv och begrepp som är grundläggande för socialpedagogiken. 
 • ha insikt om innebörden av begreppet evidensbaserad praktik och dess arbetsprocesser samt kvalitetskriterier. 
 • ha goda kunskaper kring lagstiftning och författningar med fördjupad insikt om sociallagstiftning och författningar som berör det socialpedagogiska arbetet
 • ha insikt gällande etiska förhållningssätt inom yrkesområdet. 

Färdigheter 

Efter genomgången utbildning skall den studerande

 • ha färdighet att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera socialpedagogiskt arbete
 • ha färdighet att tolka och kunna arbeta i enlighet med de riktlinjer, regler och föreskrifter som gäller för yrkesområdet 
 • ha färdigheter i att identifiera resurser och lösa problem för att kunna utföra specialiserade arbetsuppgifter 
 • ha färdighet att arbeta i och samverka med tvärprofessionella team inom arbetsområdet
 • ha färdighet att arbeta utifrån klienters/brukares individuella behov och förutsättningar
 • ha färdighet att arbeta enligt evidensbaserade metoder och förhållningssätt
 • ha färdighet att kommunicera med omvärlden i frågor som rör yrkesområdets verksamhet 
 • ha kommunikativa färdigheter, självkännedom och förmåga till etisk självreflektion.

Kompetens

Efter avslutad utbildning ska den studerande ha

 • kompetens att agera självständigt inom ramen för sitt uppdrag. 
 • kompetens att självständigt ta initiativ till och aktivt samverka med enskilda, myndigheter och nätverk. 
 • kompetens att ta ansvar för och i delaktighet leda individers och gruppers lärande och professionella utveckling. 
 • kompetens att bidra till och delta i kontinuerlig verksamhets- och metodutveckling som också innefattar etiska överväganden. 
 • kompetens att självständigt söka kunskap och tillämpa metoder utifrån principerna för en evidensbaserad praktik.
 • kompetens att förstå sociala problems yttringar och konsekvenser och här kunna identifiera lämpliga socialpedagogiska insatser och resurser för att utveckla gemenskaper och motverka exkluderingsprocesser.

Kursinnehåll

Termin 1: Introduktion, socialpedagogik, arbetsmetoder och yrkesrollen

Studieteknik – Socialpedagogik – Utvecklingspsykologi – Etik – Normkritik – Samhällskunskap – Juridik i socialt arbete – Sociala arbetsmetoder – Fältstudier – Grupp och ledarskap – Hälsa och livsstil – Kreativt socialt arbete 

Termin 2: Praktisk tillämpning,  litteraturarbete, individ och grupp

Etik – Familj och nätverk – Litteraturarbete – KBT – Grupp och ledarskap – Hälsa och livsstil – Kreativt socialt arbete – Handledning – Metoddagar – Praktik 10 v

Termin 3: Sociala arbetsmetoder, sociologi, praktisk tillämpning

Missbruk och beroende – Dokumentation – Utvecklingspsykologi – Kriminalitet – Etik Droger i samhället – Praktik 10 veckor

Termin 4: Specialisering och fördjupning

Projektarbete – Våld i nära relationer – Psykiatri – Dokumentation – Socialpedagogik i skolan – Utvecklingspsykologi – Grupp och ledarskap – Metoddagar – Etik

Kostnader

Du betalar under din utbildningstid här på Tollare folkhögskola 800 kr per termin för studiebesök, kopior, kursmaterial, särskilda arrangemang på Tollare och elevförsäkring. 

Terminsavgiften återbetalas ej.

För metoddagar under hela utbildningen är kostnaden 6 700kr.
Kostnader för litteratur  tillkommer och beräknas till cirka 4 500 kr.

Möjlighet finns att bo på skolans internat. Läs om kostnad för boende i vårt internat på sidan Internatboende.

Själva undervisningen på Tollare folkhögskola kostar dig inget. Skolan får statsbidrag.

Vem kan söka?

Du som har fyllt 22 år och har grundläggande behörighet för högre studier.
Har du haft eget beroende alternativt varit dömt för kriminalitet skall detta ligga minst tre år tillbaka i tiden. Tre-års gränsen gäller från och med eventuellt utskrivningsdatum från frivården.

Har du inte gymnasiekompetens finns det en möjlighet att söka på fri kvot utifrån reell kompetens. Läs vidare här.

Ansökan

Ansökan inför ht- 23 öppnar 15/2 -2023

I din ansökan ska du bifoga intyg från dina tidigare utbildningar. Du skall även bifoga personbevis, Beställ personbevis | Skatteverket , samt ett personligt brev. Brevet behöver inte vara långt, men det ska innehålla en kort presentation av dig och en motivation av valet av kurs.

Om du blir antagen till kursen  kommer vi att behöva ett utdrag ur misstanke- och belastningsregistret. Om något framkommer ur registret som innebär ett hinder att läsa utbildningen kommer du meddelas att du inte kan påbörja utbildningen hos oss.

Länk till belastningsregistret hittar du HÄR.

Ansökningstiden har passerat.

Länkar

Ansökningstiden har passerat