Integritetspolicy

Tollare folkhögskolas hantering av personuppgifter görs med stöd av Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandling – uppgift av allmänt intresse, se 6.1 e i EU:s dataskyddsförordning.

Viktiga begrepp gällande integritetspolicyn.

Personuppgifter innebär information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Under vissa omständigheter kan även uppgifter om IP-nummer och ditt användarbeteende utgöra personuppgifter.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter såsom insamling, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter och som är ytterst ansvarig för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Registrerad, den som det avser, det vill säga den fysiska personen som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna i ett register.

 

Vilka principer gäller för de personuppgifter som Tollare folkhögskola samlar in?

All behandling av personuppgifter måste uppfylla de grundläggande principer som anges i Dataskyddsförordningen. Principerna innebär i korthet att vi:

 • måste ha stöd i dataskyddsförordningen för att få behandla personuppgifter
 • bara får samla in personuppgifter för specifika, särskilt angivna och berättigade ändamål
 • inte ska behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålen
 • ska se till att personuppgifterna är korrekta
 • ska radera personuppgifterna när de inte längre behövs
 • ska skydda personuppgifterna, till exempel så att inte obehöriga får tillgång till dem och så att de inte förloras eller förstörs
 • ska kunna visa att och hur ni lever upp till dataskyddsförordningen.

Vilka personuppgifter samlas in och hanteras av Tollare folkhögskola?

Vår insamling har utformats för att minimera mängden personuppgifter som behandlas och vi kommer enbart att efterfråga personuppgifter som krävs för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden. Insamling av personuppgifter sker när du registrerar dig i Schoolsoftportalen. Schoolsoftportalen kommer du till via länk från Tollare folkhögskolas hemsida. Insamlingen kan också ske då du tex fyller i ett antagningsavtal, internatavtal etc.

Personuppgifter kan vara följande:

 • Person- och kontaktinformation, såsom exempelvis namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. Dessa uppgifter får vi till exempel då du ansöker till en kurs hos oss via Schoolsoftportalen och när ett antagningsavtal fylls i. Person- och kontaktinformation är nödvändiga uppgifter för att vi ska kunna uppfylla vårt åtagande mot dig när du går på Tollare folkhögskola.  Gällande kortkurser kommer endast namn, personnummer och kommun att samlas in.
 • Personbevis för studier
 • Utbildningsbakgrund, såsom betyg eller intyg. Dessa uppgifter samlas in då du ansöker till någon av våra kurser. Detta är för att kunna avgöra om du uppfyller de krav som kursen du söker ställer.
 • Utdrag i belastningsregistret – detta samlas oftast in då du blir antagen till någon av våra socialpedagogiska kurser. Detta på grund av att vi vill säkerställa att utdraget inte innehåller detaljer som gör att blivande deltagaren kommer att få svårt att kunna få en praktikplats i branschen.
 • Information från andra källor, vi kan få personuppgiftsinformation från andra källor, så som arbetsförmedlingen, kunder, leverantörer etc. Detta kan vara på grund av att vi anordnar en kurs i samverkan med till exempel arbetsförmedlingen.
 • Bilder från vår verksamhet kan publiceras internt på skolan samt på skolans webbplatser och i trycksaker av informativ karaktär (väldigt sällan förekommande). Där kan såväl personal som studerande förekomma. Om du inte vill att sådana bilder skall visas måste du själv meddela detta till skolans reception eller lärare. Om bilden ska användas i kommersiellt syfte skall avtal upprättas med personer som förekommer på dessa bilder.

 

Vad gör Tollare folkhögskola med insamlande personuppgifter?

Tollare folkhögskola samlar in och behandlar information baserat på lagliga grunder. All data om dig används för att genomföra våra åtaganden mot dig, tex som att;

 • kommunicera med dig
 • fullgöra våra avtalsenliga och lagenliga förpliktelser

 

Vem delar Tollare folkhögskola dina personuppgifter med?

Tollare folkhögskola är förpliktigad att rapportera till Folkbildningsrådet via SCB och till sådana kommuner, regioner och landsting som finansierar specifika delar av vår verksamhet. I vissa fall har vi uppdragsgivare som Arbetsförmedlingen som vi är rapporteringsskyldiga till. Vi rapportera även vår verksamhet till CSN, då kursen ger möjlighet till att få CSN. Dina personuppgifter kan också komma att hanteras av personuppgiftsbiträden till oss. I det fall det har behövts har det skrivit ett personuppgiftsbiträdesavtal tex har det upprättas ett avtal med Schoolsoft.

 

Lagring av personuppgifter

Dina Personuppgifter lagras i vårt datasystem och i pappersform endast så länge som krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag.

Ansökningshandlingar från deltagare som har antagits arkiveras under ett år efter avslutade studier därefter makuleras ansökningshandlingarna. Handlingar som rör studerandes skolgång sparas på Tollare folkhögskola i upp till fem år därefter makuleras detta. Omdömen, behörigheter, utbildningsbevis och intyg sparas i 50 år.

 

Dina rättigheter

Du har rätt:

 • att få tillgång till din information
 • till rättelse, om någon personuppgift är felaktig
 • till att bli raderad, om inte uppgifterna längre behövs för de ändamål som de samlades in för.

 

Har du funderingar gällande personuppgifter kontakta personuppgiftsansvarig@tollare.org